Przejdź do strony
IntraDOK Pro

IntraDOK Pro

Przenieś dokumenty do zaawansowanego repozytorium elektronicznego

które pozwoli Twojej organizacji na ich szybkie i skuteczne wprowadzanie oraz indeksowanie. Wykonuj wszystkie operacje w systemie poprzez przeglądarkę WWW. IntraDok PRO pozwoli Ci gromadzić i przetwarzać znaczne wolumeny dokumentów elektronicznych, uwzględniając nadane uprawnienia.

System może być zainstalowany na zasobach udostępnionych przez Klienta lub dostarczony wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową.

Bezpieczne przechowywanie dokumentów Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

tel. +48 32 33 25 500

Rafał Stefanowski
Dyrektor handlowy
tel: +48 32 3328 309 | email: r.stefanowski@wasko.pl

Marek Kołton
Menadżer Produktu
tel : +48 32 757 4095 | email: m.kolton@wasko.pl

Łukasz Warzecha
Dyrektor ds. Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania Oprogramowania
tel: +48 32 757 4094 | email: l.warzecha@wasko.pl

to przede wszystkim platforma pozwalająca na masową obsługę digitalizowanych zbiorów, co znacząco ułatwia proces zasilenia systemu dokumentami archiwalnymi.

System pozwala także na bieżącą obsługę kancelaryjną organizacji i spełnia krajowe regulacje prawne w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych.

IntraDok PRO jest licencjonowany na użytkownika nazwanego lub w ramach licencji dostępu jednoczesnego.

Funkcjonalności systemu IntraDOK Lite:

Masowa rejestracja dokumentów
to kluczowy aspekt sprawnego systemu digitalizacji i przechowywania dokumentów. Dzięki intraDok PRO możliwe jest automatyczne rejestrowanie skanowanych dokumentów (w szczególności z zastosowaniem indeksowania danych pozyskanych w procesie OCR). Dzięki obsłudze digitalizacji z poziomu interfejsu urządzeń skanujących proces cyfryzacji dokumentów został ograniczony do ułożenia zestawu dokumentów papierowych w podajniku skanera i wskazania właściwej lokalizacji. Indeksacja półautomatyczna wspierana jest poprzez możliwe do zdefiniowania Profile Rejestracji, np. Faktura, Wniosek czy Umowa. Dzięki temu odpowiednie indeksy i dane są automatycznie dodawane do rejestrowanego dokumentu.

Indeksacja
jest szybka i dostosowana do potrzeb organizacji. Dzięki zastosowaniu atrybutów oraz formularzy dynamicznych, Klient ma możliwość zdefiniowania własnych indeksów, ich parametryzacji oraz mechanizmów automatycznego uzupełniania danymi.

Zaawansowane repozytorium
to bezpieczeństwo, ład i kontrola dostępu. Dzięki temu każdy użytkownik systemu widzi tylko te elementy, do których ma dostęp. Selektywne uprawnienia w modelu RBAC (ang. Role Based Access Control) gwarantują przejrzystość repozytorium oraz łatwość zarządzania dostępem.

Wbudowane mechanizmy rozpoznawania treści dokumentów (OCR)
pozwolą na wyodrębnienie tekstu z plików graficznych, jednocześnie rozpoznana treść automatycznie staje się podstawą do optymalizacji procesu rejestracji oraz do pełnotekstowego przeszukiwania zbiorów.

Audytowalność
Kto? Co? Gdzie? Kiedy?
Każda operacja wykonana ręcznie i automatycznie, przez Użytkownika i/lub przez System jest logowana. W połączeniu z wersjonowaniem dokumentów daje gwarancję spójności przetwarzanych informacji. Jest to także doskonałe narzędzie wspierające procedury zarządzania jakością.

Wyszukiwanie
w intraDok PRO pozwala skrócić czas poświęcany na poszukiwanie dokumentów do kilku sekund, uwzględniając przy tym uprawnienia Użytkownika. Foldery wyszukiwania, wyszukiwanie w treści dokumentów, możliwość przeszukiwania po spersonalizowanych indeksach zwiększa efektywność pracy oraz optymalizuje zaangażowane zasoby.

Dokumenty i Sprawy
pozwalają tworzyć logiczne paczki. Dzięki mechanizmom powiązań dokumentacja projektowa, biurowa czy prawna będą zorganizowane spójnie i ergonomicznie. Poprzez możliwość nadawania im właściwej sygnatury, wymaganej w ramach działań organizacji, stanowią także podstawowy element sprawnej obsługi kancelaryjnej.

Dekretacja i Akceptacja
stanowią naturalny element przetwarzania dokumentów. Dzięki profilom rejestracji dekretacja lub skierowanie do akceptacji mogą odbywać się automatycznie.

Szablony dokumentów
definiowane w postaci pliku MS Word mogą stanowić podstawę do przygotowania ostatecznej postaci pisma. Dają możliwość ustandaryzowania korespondencji (także seryjnej) wytwarzanej w Twojej organizacji.

Zastępstwa
stanowią kluczowy element w zapewnieniu ciągłości wykonywanych prac oraz delegacji obowiązków podczas nieobecności pracowników. Praca w zastępstwie nie wymaga przekazywania loginu ani hasła, a wszystkie operacje wykonane przez zastępcę logowane są w historii systemowej.

Plugin MSOffice
daje możliwość rejestracji dokumentów jednym kliknięciem bezpośrednio z Outlook, Word lub Excel.

Baza adresowa
daje możliwość łatwego wyszukania całej korespondencji wymienianej z wybranym podmiotem. Na bieżąco aktualizowane wpisy adresowe będą dostępne dla wszystkich użytkowników w tym samym czasie. Oferujemy możliwość wykorzystania posiadanej bazy danych poprzez integrację i uwspólnienie z bazą intraDok PRO lub zaimportowanie z niej danych.

Optymalizacja procesów biznesowych (Work Flow)
i ich automatyzacja sprawi, że użytkownicy będą podejmowali kluczowe decyzje w sposób efektywny - czas potrzebny na realizację zadań ulegnie skróceniu.

Monitorowanie sposobu oraz terminowości realizacji zadań
pozwoli na weryfikację pracy użytkowników w zakresie podejmowanych decyzji. Mechanizmy eskalacji pozwolą na podjęcie decyzji lub działań zaradczych zanim zadania ulegną przeterminowaniu. Kadra menadżerska otrzyma wyczerpującą informację na temat przebiegu oraz czasu trwania procesów, z podziałem na etapy realizacji.

Moduł analizy statystyk realizacji procesów
stanowi klucz do optymalizacji i osiągnięcia oczekiwanych współczynników efektywności pracy. Dzięki różnorakim zestawieniom i kokpitom menadżerskim pozwala wskazywać wąskie gardła w procesach oraz analizować skuteczność działań prowadzonych w organizacji.

Terminarze
dzięki zaawansowanym funkcjom umożliwiają dołączanie do wydarzeń kalendarza spraw i dokumentów oraz współdzielenie lub subskrybowanie wybranych terminarzy. Narzędzie to sprawdza się także w zakresie obsługi rezerwacji zasobów współdzielonych (np. sale konferencyjne), nie pozwalając na nakładanie się wydarzeń.

Podpis elektroniczny
daje możliwość stosowania cyfrowych certyfikatów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) oraz podpisów z wykorzystaniem profilu zaufanego bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Zaawansowane rozwiązania OCR oraz narzędzia analizy rozpoznanej treści
zapewnią Twojej organizacji znaczące skrócenie czasu niezbędnego do rejestracji i indeksacji wprowadzanych dokumentów. Zastosowanie selektywnego mechanizmu OCR pozwala na rozpoznawanie poszczególnych pozycji na dokumencie, np. kwot, terminów czy kontrahentów na fakturach oraz ich automatyczne zaindeksowanie. Rozpoznawanie kodów kreskowych umożliwia np. automatyczne dzielenie paczki skanów na poszczególne dokumenty lub identyfikowanie określonych typów dokumentów.

Moduł raportowy z obsługą Hurtowni Danych
zapewni szersze spojrzenie na to co dzieje się w Twojej organizacji. Masz wiele systemów dziedzinowych? Dużo danych, które wzajemnie się uzupełniają lub są od siebie zależne? Dzięki możliwości obsługi raportów z Hurtowni Danych intraDok PRO pozwoli generować zaawansowane raporty i wykresy w kilka chwil, a jeśli będzie taka konieczność da możliwość ich rejestracji i udostępnienia właściwym odbiorcom.

IntraDok Mobile
pozwoli na wprowadzanie dokumentów niezależnie od lokalizacji. Telefon lub tablet, wyposażony w aparat fotograficzny i aplikację mobilną, pozwolą na zarejestrowanie i zadekretowanie dokumentów. Wybrane przez Ciebie dokumenty będą możliwe do pobrania na telefon/tablet, aby pozostały dostępne także offline.

API – interfejsy integracyjne
w pełni udokumentowane otwarte interfejsy integracyjne dadzą Ci możliwość zintegrowania systemu IntraDok PRO z systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w Twojej organizacji. Osiągnięty efekt synergii pozwoli efektywniej alokować oszczędzane w ten sposób zasoby.

Więcej na temat rodziny produktów IntraDOK Pro

ZAUFALI NAM

Czas na Ciebie!